شهید مدرس از طرف مردم تهران کاندیدای مجلس ملی بود. پس از شمارش آراء حتی یک رأی هم نیاورد!
 به رضا شاه اعتراض کرد که: بابا اصلاً فرض می کنیم، این که تو می گویی انتخابات در صحت و سلامت برگزار شد؛ درست است اما پدربیامرز! اگر توی انتخابات و شمارش آراء تقلب نشده است پس آن یک رأیی که من به خودم دادم کو؟!
حالا من اصلاً به این کار ندارم که  جناب رئیس جهور ایران با 250% آرای مأخوذه شروع به کار خواهند کرد و این به لحاظ ریاضی امکان دارد یا ندارد؟
من که کارشناسی ارشد ندارم! سوادم هم کم است و کار اجرایی هم نکرده ام!
 اما حالا در میان همه این آماری که وزارت کشور از آرای مأخوذه لحظه به لحظه منتشر می کند من  به دنبال هم همان یک رأیی که خودم به " کروبی" دادم می گردم و به یابنده  آن حتی اگر از کارمندان شریف؟! وزارت کشور هم باشد؛ مژدگانی هم می دهم!

شادزی