در این هنگامه انتخابات که همه امور مملکت خوابیده که مگر کدام شهریاری از راه برسد؟! حیف است که اسدالله امرایی بزرگ را در بستر بیماری ببنیم.
قرار است صبح فردا اسدالله امرایی عزیز برای عمل قلب در بیمارستان بستری شود. امیدوارم که این دوست صبور مشترکمان هر چه زودتر از بستر بیماری به سلامت برخیزد و قلبی که سالهاست برای اعتلای فرهنگ این مرز و بوم تپیده؛ سالهای سال این آهنگ زیبای حیات ادبیات را همچنان بنوازد.
برایش آرزوی صحت و سلامتی می کنیم.

شادزی