"پسر کو ندارد نشان از پدر؟!   تو بیگانه خوانش ؛ نخوانش پسر؟!"

شادزی